Loading Now
×

อบจ.ชลบุรี ร่วมทำประชาพิจารณ์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2566-2570

อบจ.ชลบุรี ร่วมทำประชาพิจารณ์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2566-2570

🚩วันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายอุดมศักดิ์ เจริญวุฒิ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2566-2570 โดยการทำประชาพิจารณ์ครั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบนโยบายดิจิทัล แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็นจากทุกคน ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจะมีส่วนผลักดันให้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สามารถกำหนดเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม และเกิดความสอดคล้องในการพัฒนาด้านดิจิทัลให้ประสานงานนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในอนาคตต่อไป การอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 80 คน

ข่าวประจำวัน