Loading Now
×

🚩อบจ.ชลบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

🚩อบจ.ชลบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

🚩วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนายนภดล คุ้มครอง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และหัวหน้าส่วนราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน นำโดย นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมด้วยบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จำนวน 105 คน เข้าศึกษาดูงานพร้อมรับฟังบรรยายจาก นายผดุงชัย สุรฤทธิพงศ์ ผู้จัดการโครงการโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำจังหวัดชลบุรี ในหัวข้อ การบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อนำความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนแนวทางการบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นในการบริหารจัดการคุณภาพน้ำก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำทางธรรมชาติ อีกทั้งยัง เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ต่อไปได้อีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข่าวประจำวัน