Loading Now
×

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2567

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2567

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 08.00 น. ณ พระอุโบสถวัดเขาบางทราย พระอารามหลวง ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2567 โดยมีนางดารัตน์ สุรักขะกะ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และข้าราชการหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ นำหลักธรรมคำสอนมาใช้ในการดำเนินชีวิต สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติ ให้มั่นคง

ข่าวประจำวัน